ننگ دولت‌های اسلامیننگ دولت‌های اسلامیمسلمین باید خودشان قیام کنندمسلمین باید خودشان قیام کنندحمایت از قدس شریفحمایت از قدس شریف عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی