روز قدس روز اسلامروز قدس روز اسلامعطر خون شهدای ماعطر خون شهدای ماخون شهیدانخون شهیدانرو به زوالرو به زوالوعده قطعیوعده قطعیهمراه مردان فداکارهمراه مردان فداکارآه مظلومانآه مظلومانیک جان نداد در رَه او صدهزار دادیک جان نداد در رَه او صدهزار داداراده الهیاراده الهی قدس شریف صفحه 2