نماز وحدت در قدسنماز وحدت در قدسبپاخیزید و مقدرات خود را به دست گیریدبپاخیزید و مقدرات خود را به دست گیریدمذاکره برای قدسمذاکره برای قدسقدرت نظامی برای نجات قدسقدرت نظامی برای نجات قدسروز قدس، مبدا هوشیاریروز قدس، مبدا هوشیاریروز همبستگی مسلمانانروز همبستگی مسلمانانننگ دولت‌های اسلامیننگ دولت‌های اسلامیمسلمین باید خودشان قیام کنندمسلمین باید خودشان قیام کنندحمایت از قدس شریفحمایت از قدس شریف عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی