آه مظلومانآه مظلومانیک جان نداد در رَه او صدهزار دادیک جان نداد در رَه او صدهزار داداراده الهیاراده الهیعاشقم سوخته ام هیچ مَددکاری نیستعاشقم سوخته ام هیچ مَددکاری نیستیک سطل آب!یک سطل آب!تا کی نشستید؟تا کی نشستید؟به دست مردمبه دست مردموعده حق تعالی نزدیک استوعده حق تعالی نزدیک استروز جهانیروز جهانی قدس شریف صفحه 3