خالی شدن مساجدخالی شدن مساجدشعار ندهید و عمل کنیدشعار ندهید و عمل کنیداجرای احکام اسلامی در جامعهاجرای احکام اسلامی در جامعهعدم تربیت صحیحعدم تربیت صحیحمکتب مادی-معنوی اسلاممکتب مادی-معنوی اسلامانسان اسلامیانسان اسلامیفساد، افشا خواهد شدفساد، افشا خواهد شدنتیجه غیبتنتیجه غیبتتهذیب کورکورانهتهذیب کورکورانه اخلاق صفحه 3