شعار ندهید و عمل کنید

مجرّد حرف نباشد که ما فقط یک شعاری بدهیم که حق آمد و باطل رفت. آمدن حق شعار نیست، آمدن حق عمل است، آمدن حق نشان دادن به حسب اعتقادات و اخلاق و اعمال است، پیاده کردن همه احکام الهی است. ۶ شهریور ۱۳۵۹

فالحق لا یاتی بالهتاف والشعار بل بالعمل والسعی الجاد والتسلح بالإیمان والإخلاص والإنصیاع للاحکام الإلهیه. ۱۷ شوال ۱۴۰۰

Truth cannot come through slogans; it is realized by acting according to it. The advent of truth means the demonstration of beliefs, ethics and [pious] deeds, as well as the implementation of God's commands. August 28, 1980

دریافت طرح
اشتراک شعار ندهید و عمل کنید
کلیدواژه:
اخلاقاحکام شرعحق و باطل