منطق اقلیتمنطق اقلیتآه مظلومانآه مظلوماناراده الهیاراده الهیپهلوان پنبه!پهلوان پنبه!از عربده آمریکا نترسید!از عربده آمریکا نترسید!ظلم میانجیگریظلم میانجیگریاراده الهی به حذف مستکبریناراده الهی به حذف مستکبریندر انتظار طلوعدر انتظار طلوعافول ستاره نحس مستکبران افول ستاره نحس مستکبران عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی