روزی ما با خداستروزی ما با خداستهیاهوهای شیطان بزرگهیاهوهای شیطان بزرگجنگ فقر و غناجنگ فقر و غناشیاطین در کمینشیاطین در کمیناز جنگ و تحریم واهمه نداریماز جنگ و تحریم واهمه نداریمبا قدرتمندی پیش برویدبا قدرتمندی پیش برویددر کار نظامی‌ها دخالت نکنیددر کار نظامی‌ها دخالت نکنیداختراعات و پیشرفتها در جنگ تحمیلیاختراعات و پیشرفتها در جنگ تحمیلیجنگ ما جغرافیا نمیشناسدجنگ ما جغرافیا نمیشناسد جنگ صفحه 2