این معما جز به عشق میسر نگردداین معما جز به عشق میسر نگرددتاریخ فراموش نمی‌کندتاریخ فراموش نمی‌کنداینهاست که پیروزی می‌آورداینهاست که پیروزی می‌آورد حمایت مردم حمایت مردمسرافراز و روسفیدسرافراز و روسفیدشکوه اسلامشکوه اسلامتنها نجات دهندهتنها نجات دهندهولادت انسان کاملولادت انسان کاملروز شهادتروز شهادت جنگ صفحه 2