شیاطین در کمینشیاطین در کمیناز جنگ و تحریم واهمه نداریماز جنگ و تحریم واهمه نداریمبا قدرتمندی پیش برویدبا قدرتمندی پیش برویددر کار نظامی‌ها دخالت نکنیددر کار نظامی‌ها دخالت نکنیداختراعات و پیشرفتها در جنگ تحمیلیاختراعات و پیشرفتها در جنگ تحمیلیجنگ ما جغرافیا نمیشناسدجنگ ما جغرافیا نمیشناسدنماز و شمشیر حضرت امیرنماز و شمشیر حضرت امیرکجا همچین جوانانی سراغ دارید؟کجا همچین جوانانی سراغ دارید؟ عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی