نماز و شمشیر حضرت امیرنماز و شمشیر حضرت امیرکجا همچین جوانانی سراغ دارید؟کجا همچین جوانانی سراغ دارید؟ عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی