سفره آمادهسفره آمادهمجلس مردمیمجلس مردمیعظمت انسان به اخلاق و رفتار و کردار انسان استعظمت انسان به اخلاق و رفتار و کردار انسان استبه امیرالمومنین(ع) اقتدا کنیدبه امیرالمومنین(ع) اقتدا کنیدخرج پهلوی از کیسه ملتخرج پهلوی از کیسه ملتکوخ نشین‌ها، سرمایه مملکتکوخ نشین‌ها، سرمایه مملکت عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی