کوخ نشین‌ها، سرمایه مملکت

کوخ‌نشینها هستند که مئونه و سرمایه این مملکت‌اند؛ نه آن کاخ‌نشینها. خداوند این کوخ‌نشینها را برای ما حفظ کند. ۸ آبان ۱۳۵۸

سکان هذه الاکواخ هم الذین یساعدون هذا البلد علی المضی قدما هم راس ماله ولیس سکان القصور. اسال اللّه ان یحفظ لنا سکان هذه الاکواخ. ۸ ذی الحجه ۱۳۹۹

Ghetto settlers are the people who own the country and are the capital of this country, not those palace-settlers. May God keep the ghetto residents for us. October 30, 1979
دریافت طرح
اشتراک کوخ نشین‌ها، سرمایه مملکت
کلیدواژه:
محرومینمستضعفیناسلام مستضعفان و محرومانساده زیستیاشرافیتاشرافی گری