وصیت امام |‌ حفظ ارزش‌های انسانیوصیت امام |‌ حفظ ارزش‌های انسانیعلیه نامردمی‌هاعلیه نامردمی‌هاعظمت انسان به اخلاق و رفتار و کردار انسان استعظمت انسان به اخلاق و رفتار و کردار انسان است عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی