بپاخیزید و مقدرات خود را به دست گیریدبپاخیزید و مقدرات خود را به دست گیریدمعتقدین به اصول انقلاب اسلامی مامعتقدین به اصول انقلاب اسلامی مادست از مبارزه برنمی‌داریمدست از مبارزه برنمی‌داریمخدمت به مظلومینخدمت به مظلومین عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی