دست از مبارزه برنمی‌داریم

ما مظلومین همیشه تاریخ، محرومان و پابرهنگانیم. ما غیر از خدا کسی را نداریم. و اگر هزار بار قطعه قطعه شویم، دست از مبارزه با ظالم بر نمی‌داریم. ۲۹ تیر ۱۳۶۷

نحن المظلومون علی مرّ التاریخ. نحن الحفاه المحرومون لیس لدینا احد غیر الله. و لو قطعونا إرباً إرباً الف مره لن نکف عن محاربه الظالمین. ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

We are always the oppressed, deprived and barefooted of history. We have nobody except God. If we were cut into pieces a thousand times, we would not give up the struggle against oppressors. 20 July 1988

دریافت طرح
اشتراک دست از مبارزه برنمی‌داریم
کلیدواژه:
مستضعفینمبارزهمحرومینپذیرش قطعنامه 598مظلومین