بپاخیزید و مقدرات خود را به دست گیرید

هان ای مسلمانان جهان و مستضعفان گیتی، بپاخیزید و مقدرات خود را به دست گیرید. تا کی نشسته‌اید که مقدرات شما را واشنگتن یا مسکو تعیین کنند؟ تا کی باید قدس‌ شما در زیر چکمه تفاله‌های امریکا، اسرائیل غاصب پایکوب شود؟ تا کی سرزمین قدس، فلسطین، لبنان و مسلمانان مظلوم آن دیار در زیر سلطه جنایتکاران به سر برند و شما تماشاچی باشید، و بعض حکام خائن شما آتش بیار آنان باشند؟ ۱۰ مرداد ۱۳۶۰

ایها المسلمون فی العالم و ایها المستضعفون فی الارض انهضوا و قرّروا مصیرکم بانفسکم إلی متی تجلسون بانتظار تقریر مصیرکم فی واشنطن او موسکو؟ إلی متی تسحق قدسکم تحت اقدام نفایات امریکا و اسرائیل الغاصبه؟ إلی متی تظل القدس و فلسطین و لبنان و المسلمون المضطهدون فی تلک البقاع تحت سیطره المجرمین و انتم تتفرجون. و یلعب بعض حکامکم الخونه دوراً سلبیاً فی ذلک. ۳۰ رمضان ۱۴۰۱

Oh, Muslims and the oppressed people of the world, stand up and take hold of your destiny. How long are you going to sit and let you destiny be determined by Washington and Moscow? How long must your Quds remain crushed by the yoke of the scums of America, the occupying Israel? How long will the lands of Quds, Palestine, Lebanon and the oppressed Muslims remain under the domination of the criminals while you stand aside and watch and some of your traitorous rulers add fuel to the fire? August 1, 1981

دریافت طرح
اشتراک بپاخیزید و مقدرات خود را به دست گیرید
کلیدواژه:
مستضعفینلبناناسرائیلفلسطینآمریکامبارزهشورویقدس شریفمظلومین