دفاع تا آخرین قطره خون

ما برای احقاق حقوق فقرا در جوامع بشری تا آخرین قطره خون دفاع خواهیم کرد. ۲۹ تیر ۱۳۶۷

علینا ان ندافع عن إحقاق حقوق الفقراء فی المجتمعات البشریه حتی آخر قطره دم. ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

We continue upholding restoration of the rights of deprived people in human societies up to the last drop of blood. 20 July 1988

دریافت طرح
اشتراک دفاع تا آخرین قطره خون
کلیدواژه:
محرومینمستضعفیندفاع و ایستادگیفقرمبارزهظلممظلومینپذیرش قطعنامه 598