حب دنیا را از قلب ما بیرون کنحب دنیا را از قلب ما بیرون کنحب دنیا و حب نفسحب دنیا و حب نفسحب خودحب خود عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی