حب دنیا و حب نفس

پسرم! آنچه مورد نکوهش و اساس شقاوت‌ها و بدبختی‌ها و هلاکت‌ها و راس تمام خطاها و خطیئه‌ها است حبّ دنیا است که از حبّ نفس نشات می‌گیرد. ۸ اردیبهشت ۱۳۶۱

بنیّ! ان حبّ الدّنیا الصادر من حب النّفس هو المذموم و هو راس مال جمیع التعاسات و اساسها و الهلاکات و راس کلّ الخطایا. ۴ رجب ۱۴۰۲

My son! The deplorable things which lies at the bottom of all adversities and afflictions and tops all mistakes and sins is love of the world which originates from the love of the self. April 28, 1982

دریافت طرح
اشتراک حب دنیا و حب نفس
کلیدواژه:
سید احمد خمینیحب نفسوابستگی به دنیادنیا پرستینامه‌های عرفانی