حب خود

علاقه‌ها و دلبستگی‌ها به غیر صاحب دل موجب سقوط است. همه مخالفت‌ها با خدا و ابتلا به معصیت‌ها و جنایت‌ها و خیانت‌ها از حبّ خود است، که حبّ دنیا و زخارف آن و حبّ مقام و جاه و مال و منال از آن نشات می‌گیرد. ۸ اردیبهشت ۱۳۶۱

فالعلائق و المتعلّقات القلبیه بغیر صاحب القلب تودی إلی الهاویه. انّ جمیع الاعتراضات علی الله و الابتلاء بالمعاصی و الجرائم و الخیانات ناجمه عن حبّ الذّات، فانّ حبّ الدّنیا و زخارفها و حبّ المقام و الجاه و المال و المنال کلّ ذلک صادر منه. ۴ رجب ۱۴۰۲

Interests in and attachments to other than the owner of the heart will lead to downfall. All oppositions to God and afflictions arising from disasters, crimes and treasons are the result of the love of the self. April 28, 1982

دریافت طرح
اشتراک حب خود
کلیدواژه:
سید احمد خمینیحب نفسدنیا پرستینامه‌های عرفانی