دنیا خواهی و آخرت جوییدنیا خواهی و آخرت جوییمبارزه با راحت طلبی جمع نمی‌شودمبارزه با راحت طلبی جمع نمی‌شودحب دنیا را از قلب ما بیرون کنحب دنیا را از قلب ما بیرون کنحب دنیا و حب نفسحب دنیا و حب نفسحب خودحب خود عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی