فیلم

قدرت

قدرت بدون انسانیت سبب فساد در دنیا
اینهایی که قدرت دارند باید جهات انسانی واسلامی را بیشتر حفظ بکنند
شما لشکر امام زمان هستید
هر چه مال اضافه بشود حرص انسان اضافه می‌شود
دعواهای ما دعوایی نیست که برای خدا باشد
آذربایجان، سدی استوار در برابر دشمنان‌
بیشتر