فیلم

قدرت

قدرت بدون انسانیت سبب فساد در دنیا
اینهایی که قدرت دارند باید حفظ جهات انسانی واسلامی را بیشتر بکنند
شما لشکر امام زمان هستید
بیشتر