فیلم

قضاوت

لزوم تقویت قوه قضاییه
اگر قوه قضاییه درست بشود بسیاری از مشکلات کشور حل میشود
اهمیت استقلال قوه قضاییه
بر شفیر جهنم بودن قاضی
اهمیت قضا و ضرورت ورود افراد واجد شرایط
وجوب مساله قضا برای افراد ذی صلاح
وجوب امر قضاوت
لزوم قاطعیت قاضی در امر قضاوت
قاضی نباید در برابر مجرمین رافت نشان دهد
بیشتر