فیلم

بر شفیر جهنم بودن قاضی

قاضیهایی که جان و مال و ناموس مردم در قبضه آنها و تحت نظر آنهاست. آنها باید توجه بکنند، دقت بکنند و ملاحظه بکنند که مبادا یک وقت یک مظلومی را آنها به اسم ظالم به حبس بیندازند یا- خدای نخواسته- به اعدام. اینها در این دنیا مسئولیت دارند، اگر از زیر بار مسئولیت این دنیا فرار کنید، از زیر بار مسئولیت خدا فرار نمی‌توانید بکنید. قاضی بر شفیر جهنم است؛ عَلی‌ شَفیر النَّارِ  او لب جهنم نشسته‌ است. همه چیز مردم دست این قضات است، چه قضات دادگاههای انقلاب و چه قضات دادسراها و دادگستریها. باید توجه بکنند این قضات به اینکه اینها هم خدمتگزار هستند و کارشان بسیار حساس [است‌] و مسئولیتشان بسیار بزرگ و اگر- خدای نخواسته- لغزشی بکنند و جان یک مسلم، مال یک مسلم، ناموس یک مسلم به واسطه خطای آنها، به واسطه- خدای نخواسته- تعمد آنها آسیب ببیند، در این دنیا باید محاکمه بشوند و اگر اینجا فرار از محاکمه کردند، در بارگاه حق تعالی هیچ نمی‌توانند فرار کنند.

" /> 1361051701 - 11 -pic.jpg
 
کلیدواژه:

قاضیهایی که جان و مال و ناموس مردم در قبضه آنها و تحت نظر آنهاست. آنها باید توجه بکنند، دقت بکنند و ملاحظه بکنند که مبادا یک وقت یک مظلومی را آنها به اسم ظالم به حبس بیندازند یا- خدای نخواسته- به اعدام. اینها در این دنیا مسئولیت دارند، اگر از زیر بار مسئولیت این دنیا فرار کنید، از زیر بار مسئولیت خدا فرار نمی‌توانید بکنید. قاضی بر شفیر جهنم است؛ عَلی‌ شَفیر النَّارِ  او لب جهنم نشسته‌ است. همه چیز مردم دست این قضات است، چه قضات دادگاههای انقلاب و چه قضات دادسراها و دادگستریها. باید توجه بکنند این قضات به اینکه اینها هم خدمتگزار هستند و کارشان بسیار حساس [است‌] و مسئولیتشان بسیار بزرگ و اگر- خدای نخواسته- لغزشی بکنند و جان یک مسلم، مال یک مسلم، ناموس یک مسلم به واسطه خطای آنها، به واسطه- خدای نخواسته- تعمد آنها آسیب ببیند، در این دنیا باید محاکمه بشوند و اگر اینجا فرار از محاکمه کردند، در بارگاه حق تعالی هیچ نمی‌توانند فرار کنند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: