فیلم

مجلس خبرگان

لحاظ حق و رضایت خداوند در تعیین رهبری 1
لحاظ حق و رضایت خداوند در تعیین رهبری
این یک واقعه بزرگی و ثلمه بزرگی بر اسلام و مسلمین بود
یک جریانی از اول انقلاب در مقابل انقلاب در کار بود
مردم اسلام را می‌خواهند
بیشتر