فیلم

سلاح جنگی

آن چیزی که دنیا را تهدید میکند انحراف اخلاقی است
آن که ضربتها را وارد می‌کند میزان است
ایران سلاحش سنگ بود
ما امیدواریم که بشر به رشدی برسد که مسلسلها را به قلم تبدیل کند
ارزش قلم
بیشتر