فیلم

فحشا

خدا به فریاد این ملت رسید
خداوند رحم کرد، همه شما را متحول کرد
اختناق در مملکت هست، اختناق در فحشا نیست
فساد و بی‌بند و باری با شعار تمدن و آزادی‌
فساد و فحشا، ثمره آزادی غربی‌
آزادی که شما می‌خواهید آزادی دیکته شده است
تخطئه روشنفکران غرب زده‌
ماها خودمان را گم کردیم
«آزادی استعماری»
بیشتر