فیلم
 
کلیدواژه:

اینها که آزادی می‌خواهند، اینها که می‌خواهند جوانهای ما آزاد باشند، قلمفرسایی می‌کنند برای آزادی جوانهای ما، چه آزادی را می‌خواهند؟ می‌خواهند جوانان ما آزاد بشوند؛ قمارخانه‌ها باز باشد به طور آزاد، مشروبخانه‌ها باز باشد به طور آزاد، عشرتخانه‌ها باز باشد به طور آزاد، هروئین‌کشها آزاد باشند، تریاک‌کشها آزاد باشند؛ دریاها آزاد باشند. و درها باز برای جوانها. جوانهای ما آزاد باشند و هر مفسده‌ای را بخواهند عمل کنند؛ به هر فحشا که می‌خواهند کشیده شوند. این چیزی است که از غرب دیکته شده است. این چیزی است‌ که می‌خواهند جوانان ما- که می‌شود در مقابل آنها بایستند- را بی‌خاصیت کنند. ما می‌خواهیم جوانانمان را از میکده‌ها به میدان جنگ ببریم.  ما می‌خواهیم جوانانمان را از عشرتکده‌ها به میدان جنگ ببریم  ما می‌خواهیم جوانانمان را از این سینماهایی که بود و جوانهای ما را به فساد می‌کشید دستشان را بگیریم و به جاهایی ببریم که برای ملت فایده داشته باشد. این آزادی که آقایان می‌خواهند آزادیی است که قدرتمندها دیکته کرده‌اند؛ و نویسندگان ما یا غافلند و یا خائن. اینها الهام می‌گیرند از ابَرقدرتها، و آنها می‌خواهند ما را غارت کنند، و جوانهای ما بی‌تفاوت باشند. جوانهایی که در عشرتگاهها هستند بی‌تفاوتند. جوانهایی که مبتلا به مخدِّرات هستند در امور کشوری بی‌تفاوت‌اند. جوانهایی که در مراکز فحشا بزرگ می‌شوند نسبت به مصالح مملکت کار ندارند. این جوانها به مصالح مملکت کار دارند که از این مسائل دورند؛ در تحت تربیت اسلامی هستند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: