فیلم

سید محمدباقر حکیم

ورود به خاک عراق برای دفاع است
گرفتاری ملت عراق در حکومت بعث
شباهت اظهار اسلامیت صدام و محمدرضا پهلوی
بیشتر