فیلم

حق الناس

معصیت بودن بعضی از کارهای به ظاهر اسلامی‌
اذیت و آزار مسلمین از بزرگترین گناهان است
یک وقت سر از یک کار بسیار، جنایت بزرگی سر در می‌آورد
بیشتر