فیلم
 
کلیدواژه:

فرض کنید که شما می‌خواهید، پاسدارهای عزیز و سایر اشخاصی که متصدی این امور هستند، می‌خواهند یک خانه‌ای را که فهمیده‌اند که خانه تیمی است، آنجا را قبضه کنند- البته باید هم بکنند لکن قبلًا باید آن طور بررسی بشود که صد درصد این خانه، خانه تیمی است که- خدای نخواسته- یک وقت در یک خانه‌ای به خیال خانه تیمی وارد بشوند به یک عده زن و بچه مردم و تا آمده‌اند بفهمند چی است چند تا از بچه‌هایشان یا- خدای نخواسته- تلف شده‌اند یا زخمی شده‌اند. شما کار اسلامی می‌خواهید بکنید، لکن یک وقت سر از یک کار بسیار، جنایت بزرگی سر در می‌آورد.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: