فیلم

آموزش

تاکید اسلام به تعلیم و تربیت علمی
ما باید در تمام مدت عمرمان علم را تحصیل کنیم
توجه به خود علم و جلوگیری از مدرک گرایی
نتیجه آموزش بدون پرورش روحی و معنوی‌
رکن آموزش باید همراه رکن پرورش باشد
آرامش دانشگاهها از همه جا لازمتر است
محیط دانشگاه، محیط تعلیم و تعلم است
بیشتر