فیلم

وحدت جهان اسلام

باید مسلمین با هم متحد بشوند و تودهنی بزنند به امریکا
خداوند تبارک و تعالی قدرت اتکال ملت ایران
مومن باید برادر مومن باشد
تمام مسلمین با هم مجتمع شوند
همه به دستور اسلام باید متحد باشند
اختلاف افکنی میان برادران شیعه و سنی
عدم امکان پیشرفت کشور در دوران فتنه و آشوب
اینها در صددند که با اسمهای مختلف شما را به جان هم بیندازند
دامن‌زدن به اختلاف امروز یک معصیت نابخشودنی است
بیشتر