فیلم

انور سادات

ما توقع نداریم از امثال سادات و صدام
خوف دشمنان اسلام از روحانیت
رئیس جمهوری شهید می‌شود در ایران، هیچ اتفاقی نمی‌افتد
آن روزی که دیدند از شما استفاده حاصل نمی‌شود، تفاله شما را به دور می‌ریزند
خوف ابرقدرتها از قیام مستضعفین
اسلام انور سادات
خیانت انور سادات به اسلام
ما می‌خواهیم یک حکومت اسلامی باشد
همه شما مسئول هستید که اسلام را به مردم معرفی کنید
بیشتر