فیلم

انور سادات

ما توقع نداریم از امثال سادات و صدام
خوف دشمنان اسلام از روحانیت
رئیس جمهوری شهید می‌شود در ایران، هیچ اتفاقی نمی‌افتد
ابرقدرتها از شما استفاده می‌کنند و آن روزی که دیدند از شما استفاده حاصل نمی‌شود، تفاله شما را به دور می‌ریزند
خوف ابرقدرتها از قیام مستضعفین
بیشتر