فیلم

رئیس جمهوری شهید می‌شود در ایران، هیچ اتفاقی نمی‌افتد

و شما مقایسه کنید ما بین این کشور و کشورهای دیگر [را] از قبیل کشور مصر، عراق و سایر کشورهای نظیر آنها و کشورهای بزرگی که در پس اینجا واقع شده‌اند و هدایت می‌کنند آن نوکرهای خودشان [را] برای به دست آوردن قدرت. مقایسه کنید، ببینید رئیس جمهوری شهید می‌شود در ایران، هیچ اتفاقی نمی‌افتد، دنبال او و بعد از مدت کوتاه، یک رئیس جمهور به جای او می‌نشیند. رئیس جمهور فاسد در مصر کشته می‌شود، مصر به هم می‌خورد! اعلام حکومت نظامی [می‌شود] یک سال. فرق ما بین اینجا و آنجا و این رئیس جمهور با آن رئیس جمهور این است که اینجا اتکا به اسلام است و همه ملت زیر پرچم اسلام قیام کردند و رئیس جمهور [هم‌] شهید بشود، ملت در صحنه است و به جای او، یکی دیگر را اقامه می‌کند. و آنجا پشتوانه تفنگ است و مسلسل است و قوای نظامی است و از ملت جدا و ملت از آنها جدا. اتکال این ملت به خداست و اتکال‌ دولت مصر و عراق به اروپا و امریکا و شوروی است. ملتها اینجا در صحنه هستند و ملتها آنجا در خارج صحنه. از این جهت است که با کشته شدن رئیس جمهور در اینجا، هیچ اتفاقی نمی‌افتد که دنباله کشتن رئیس جمهور باشد و در آنجا، همچو به هم می‌خورد که برای تشییع جنازه نامبارک او نمی‌گذارند [کسی شرکت کند؛] باید جواز داشته باشند، نمی‌توانند تشییع جنازه کنند. برای چه؟ برای اینکه ملت مخالف آنهاست.

" /> 1360071701 - 09.jpg
 
کلیدواژه:

و شما مقایسه کنید ما بین این کشور و کشورهای دیگر [را] از قبیل کشور مصر، عراق و سایر کشورهای نظیر آنها و کشورهای بزرگی که در پس اینجا واقع شده‌اند و هدایت می‌کنند آن نوکرهای خودشان [را] برای به دست آوردن قدرت. مقایسه کنید، ببینید رئیس جمهوری شهید می‌شود در ایران، هیچ اتفاقی نمی‌افتد، دنبال او و بعد از مدت کوتاه، یک رئیس جمهور به جای او می‌نشیند. رئیس جمهور فاسد در مصر کشته می‌شود، مصر به هم می‌خورد! اعلام حکومت نظامی [می‌شود] یک سال. فرق ما بین اینجا و آنجا و این رئیس جمهور با آن رئیس جمهور این است که اینجا اتکا به اسلام است و همه ملت زیر پرچم اسلام قیام کردند و رئیس جمهور [هم‌] شهید بشود، ملت در صحنه است و به جای او، یکی دیگر را اقامه می‌کند. و آنجا پشتوانه تفنگ است و مسلسل است و قوای نظامی است و از ملت جدا و ملت از آنها جدا. اتکال این ملت به خداست و اتکال‌ دولت مصر و عراق به اروپا و امریکا و شوروی است. ملتها اینجا در صحنه هستند و ملتها آنجا در خارج صحنه. از این جهت است که با کشته شدن رئیس جمهور در اینجا، هیچ اتفاقی نمی‌افتد که دنباله کشتن رئیس جمهور باشد و در آنجا، همچو به هم می‌خورد که برای تشییع جنازه نامبارک او نمی‌گذارند [کسی شرکت کند؛] باید جواز داشته باشند، نمی‌توانند تشییع جنازه کنند. برای چه؟ برای اینکه ملت مخالف آنهاست.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: