فیلم

عشایر

خیانتهای رژیم پهلوی به عشایر
وابستگان به امریکا و مدعیان دموکراسی‌
سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (ماموریت استعماری رضا خان)
سخنرانی در جمع عشایر لرستان (مستضعفان- خیانتهای شاه- گروهکهای وابسته)
بیشتر