فیلم

مجازات

اگر انقلابی عملی شده بود، فتنه‌انگیزان به جای خود می‌نشستند
خداوند در موضع عفو و رحمتْ رحیم است و در موضع انتقام، انتقامجو
به دستور اسلام با شدت عمل می‌کنیم
بیشتر