فیلم

پیروزی انقلاب

مصاحبه با خبرنگاران خارجی درباره فرار شاه‌
پیاده شدن امام خمینی از هواپیما
تلاوت قرآن توسط محمد اصفهانی در محضر امام خمینی در بهشت زهرا
فرار شاه
تلاوت قرآن توسط محمد اصفهانی در فرودگاه مهرآباد
اجرای سرود «برخیزید ای شهیدان راه خدا» در محضر امام خمینی
درخواست شهید مطهری از مردم برای بازکردنِ راه امام
سخنرانی در فرودگاه مهرآباد (بیان چگونگی جریان انقلاب)
اجرای سرود «خمینی ای امام» در مراسم استقبال از امام خمینی
بیشتر