فیلم

جمهوری اسلامی

سخنرانی در جمع مردم و تاکید بر رای به «جمهوری اسلامی»
بخشی از فیلم سخنرانی در جمع مردم (نتایج مبارزات ملت- تاکید بر «جمهوری اسلامی»)
سخنرانی در جمع مردم (نتایج مبارزات ملت- تاکید بر «جمهوری اسلامی»)
بیشتر