فیلم

جمهوری اسلامی

سخنرانی در جمع مردم و تاکید بر رای به «جمهوری اسلامی»
بخشی از فیلم سخنرانی در جمع مردم (نتایج مبارزات ملت- تاکید بر «جمهوری اسلامی»)
سخنرانی در جمع مردم (نتایج مبارزات ملت- تاکید بر «جمهوری اسلامی»)
رای دادن در انتخابات تکلیف شرعی
اهمیت بانکداری اسلامی
مجریان امور درهرجا اسلامی باشند
حفظ جمهوری اسلامی ، یک وظیفه اسلامی
حکومتهای تزکیه نشده مانع وحدت ممالک اسلامی
ما چه هستیم و آنها چه هستند
بیشتر