فیلم

قانون اساسی

مصاحبه با خبرنگاران خارجی (وضع اقلیتها در ایران- صدور انقلاب)
ایجاد اختلاف موجب سلطه خارجی خواهد شد
بیشتر