فیلم

آزادی

مصاحبه با حسنین هیکل نویسنده مصری درباره دخالتهای امریکا
بخشی از فیلم سخنرانی در جمع مردم (نتایج مبارزات ملت- تاکید بر «جمهوری اسلامی»)
سخنرانی در جمع مردم (نتایج مبارزات ملت- تاکید بر «جمهوری اسلامی»)
ما استقلال خودمان را حفظ میکنیم
لزوم اتکا به خود و قطع امید از بیگانگان‌
اسلام، حکومتِ انسان‌ساز
آزادی مطلق، نقشه دشمنان
تبلیغات گروهک ها و نوکران رژیم پهلوی ضد جمهوری اسلامی
 15 خرداد سرآغاز شکوفایی اسلام و استقلال و آزادی ملت است
بیشتر