فیلم

آزادی

مصاحبه با حسنین هیکل نویسنده مصری درباره دخالتهای امریکا
بخشی از فیلم سخنرانی در جمع مردم (نتایج مبارزات ملت- تاکید بر «جمهوری اسلامی»)
سخنرانی در جمع مردم (نتایج مبارزات ملت- تاکید بر «جمهوری اسلامی»)
بیشتر