فیلم

عراق

دفاع از مسلمین جهان
دفاع از مسلمین جهان (قسمت دوم)
مدعیان حقوق بشر
برادری با ملت عراق
رفتار دوگانه آمریکا دربرابر حوادث
نبادا حتی یک گلوله به طرف شهرهای اینها بیندازید
ما به شرطی صلح می‌کنیم که شما از اینجا بروید
یکی از شروط صلح این است که...
نگرانی آمریکا برای پیشرفت جنگ به سود ایران
بیشتر