فیلم

عراق

ما هیچگاه به کشور عراق حمله نکرده ایم
ما هیچ وقت بنا نداشتیم و نداریم که به یک کشوری هجوم کنیم
ما وطنمان اسلام است
ورود به خاک عراق برای دفاع است
شعار اسلام خواهی و صلح دوستی صدام
مارا مبتلا کردند به جنگ عراق
ملت عراق ملت خودماست
اسلام با «الله اکبر» پشت‌گردنی به او می‌زند
ظلم صدام به ملت عراق
بیشتر