فیلم

معلمان

معلمین و کارگران دو بازوی کشور
پرورش به همراه آموزش
معلم تربیت بکنید
ساده‌اندیشی است که ما گمان کنیم که فقط تخصص، میزان است
معلمین بدون انحراف
امانت بودن نونهالان در دست معلمان
جوانها را به تعلیمات‌ اسلامی تربیت کنید تا کشور شما از آسیب مصون باشد
بیشتر