فیلم

پزشکان و پرستاران

تفاوت انسانهای الهی و مادی‌
بی تفاوتی پهلوی نسبت به اطبای ایرانی
سخنرانی در جمع مسئولان و کارکنان وزارت بهداری (وظایف پزشکان و پرستاران)
بهره‌مندی یکسان همه از خدمات دولتی‌
سخنرانی در جمع انجمنهای اسلامی وزارت بهداری (ارزش کار اطبا و پرستاران)
سخنرانی در جمع وزیر فرهنگ و روسای دانشگاهها (همراهی حوزه و دانشگاه)
بیشتر