فیلم

پزشکان و پرستاران

پزشکان مجاهد
دعا برای جامعه پزشکی و درمانی
تاثیر تقویت روانی بر اعاده سلامتی
این طور نباشد که یک بیماری در یک بیمارستان وارد بشود و او را نپذیرند
بیشتر