فیلم

فرهنگ

سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه و بسیج (تاثیر فرهنگ وارداتی در جامعه)
دعوت ملت به آداب و فرهنگ اسلامی
گرفتاری به دست مطبوعات
نگذارید نقشه‌های قبل بازگردد
دعوت به فرهنگ اسلامی بکنید
ما می‌خواهیم دانشگاه برای ملت باشد
ما امیدواریم که بشر به رشدی برسد که مسلسلها را به قلم تبدیل کند
نقش فرهنگ در ذلت یا عظمت یک ملت‌
بازگشت به ارزشها و زدودن فرهنگ غرب‌
بیشتر