فیلم

فرهنگ

کمیته امداد و رسالت امدادرسانی‌
کوشش کردند که از همه جهات این مملکت را به آسیب برسانند
دلسرد کردن جوانان از مقاصد الهی ، دسیسه دشمنان
سخنرانی در جمع کارکنان موسسه «اطلاعات»؛ (رسالت مطبوعات در نظام اسلامی)
سخنرانی در جمع وزیر فرهنگ و روسای دانشگاهها (همراهی حوزه و دانشگاه)
بیشتر