فیلم

بازاریان

تضعیف قوا نشود
اگر یکی یک صحبتی کرد دلسرد نشوید
سخنرانی در جمع اصناف و بازاریان سراسر کشور (لزوم حمایت بازار از دولت)
سخنرانی در جمع بازاریان تهران (اهمیت بازار- مراعات احکام اسلامی در بازار)
بیشتر