فیلم
 
کلیدواژه:

بازارهای مسلمین همه پشتیبان شما هستند. توده‌های مردم همه پشتیبان شما هستند. اگر یک عده‌ای باشند که از رژیم سابق مانده‌اند، از تفاله‌های آن امر فاسد مانده است، یا بعض اشخاصی باشند که سرسپرده به ابرقدرتها هستند و اسباب یک اغتشاشی یا اسباب یک دلسردی می‌شود، اینها ملت نیستند. آن که ملت است بازارهای مسلمین است. آن که ملت است آن کارخانه‌ها و این صحراها و آنهایی که برای این ملت دارند کار می‌کنند. اینها با شما موافق‌اند. اگر یکی یک صحبتی کرد دلسرد نشوید، و با کمال قدرت و اتکال به خدا به کارهای خودتان به آن ترتیبی که نقشه‌های خودتان اقتضا می‌کند به همان ترتیب توجه کنید و پیشروی کنید.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: