فیلم

بازاریان

بازاریان پیش قدم در قیام
پشتیبانی بازاریان از مراجع
این بازاریهای محترم،می‌توانند مبارزه کنند با گرانفروشی
تروریست اقتصادی
آقایان(بازاریان) همه باید خدمت کنند
بیشتر