فیلم

بازاریان

بازاریان پیش قدم در قیام
پشتیبانی بازاریان از مراجع
این بازاریهای محترم،می‌توانند مبارزه کنند با گرانفروشی
تروریست اقتصادی
آقایان(بازاریان) همه باید خدمت کنند
بازار، بازوی قوی اسلام
مواظب خوشنامی بازار باشید
بازار، پشتوانه کشور
بازار باید مظهر تام اسلام و عدالت باشد
بیشتر