فیلم

مسئولیت ملت

سخنرانی در جمع اعضای شوراهای محلی توزیع کالا در تهران (امتحان الهی)
همه ملت مسئول‌اند
ما امروز همه پاسدار اسلام هستیم
سخنان امام درباره مسئولین آحاد ملت در قبال کشور و مسائل عمومی
بیشتر