فیلم

مسئولیت ملت

سخنرانی در جمع اعضای شوراهای محلی توزیع کالا در تهران (امتحان الهی)
همه ملت مسئول‌اند
ما امروز همه پاسدار اسلام هستیم
بیشتر