فیلم

سید حسن مدرس

قدرت بدون انسانیت سبب فساد در دنیا
این وطنخواهها کدام لباسشان مال ایران است؟
مدرس، یک انسان بود
فقط مدرّس ایستاد و جلوی او را گرفت
بیشتر